header

Nabór fiszek na granty

on 21 listopada 2017

Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza do składania fiszek na granty w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Nabór fiszek stanowi wstępny etap przygotowania projektu grantowego, który LGR  „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zamierza złożyć do Samorządu Województwa Podlaskiego w grudniu 2017 r.. Po podpisaniu umowy na realizację projektu grantowego zostanie ogłoszony nabór pełnych wniosków na granty.

Stowarzyszenie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w swoim budżecie ma zarezerwowane środki w wysokości 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na projekty grantowe w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Termin składania fiszek:

Termin, od którego można składać fiszki rozpoczyna się 22 listopada 2017 r. o godz. 8.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 06 grudnia 2017 r. o godzinie 16.00.

 Miejsce i tryb składania fiszek:

Fiszki można składać mailowo na adres biuro@lgr-pojezierze.eu lub w biurze Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Forma wsparcia:

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki).

Zakres tematyczny:

1.2.3 Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Wysokość grantu: 5 000,00 zł

 Dostępne środki: 125.000,00 zł

Typ wnioskodawcy:

  • Instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, związki złożone z jednej lub wielu takich jednostek,
  • Instytuty badawcze,
  • Uczelnie w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym
  • Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

Wzór fiszki do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu .

Fiszka grantowa

Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych

Lokalne kryteria wyboru

 

Top