header

PO RYBY 2014-2020

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014-2020 jest kontynuacją Europejskiego Funduszu Rybackiego, który był wdrażany w latach 2007-2013. W ramach środków EFMR Polska przygotowała Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 (PO RYBY).

Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” zakłada realizację sześciu priorytetów:

I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
VI. Zintegrowana Polityka Morska
oraz Pomoc techniczna.

Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej ww. programu są Samorządy Województw.  Celem ogólnym priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem.

Bardzo ważne w tym obszarze będą działania aktywizujące rynek pracy. Wśród nich znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Odbędzie się ona w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz poprzez zachęcanie młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej. Aby to było możliwe zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników uruchomione zostaną działania w zakresie promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmą swym zakresem również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury.

Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury a także wspieraniu oddolnych inicjatyw RLGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

Top