header

Informacja i promocja

Ogólne zasady oznaczania – współfinansowanie z EFMR (operacje jednofunduszowe)

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o otrzymanej pomocy z EFMR poprzez odpowiednie oznaczenia.
Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upubliczniane i przeznaczone dla uczestników np. szkoleń, są oznaczone przy pomocy następujących elementów:

a. znak (symbol) Unii Europejskiej UE oraz nazwy: Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
b. logo PO RYBY 2014-2020, złożone z symbolu graficznego oraz nazwy programu.

W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. W wizualizacji działań niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z wymaganych logotypów poza ciąg znaków. Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie 763/2014.

Dozwolone jest umieszczenie logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herbu/logo instytucji pośredniczącej, województwa lub gminy pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PO RYBY 2014-2020.

W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie logotypów w poziomie, można je zamieścić w pionie, przy czym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze, a logo UE na dole.

W przypadku pozostałych logotypów/dodatkowych znaków, których zamieszczenie jest niezbędne, należy je zamieścić w innej linii poniżej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest to jeden logotyp – w takim przypadku włączamy go do ciągu reszty znaków.

W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach operacji, ale nie są beneficjentami.

Uwaga. Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to flaga Unii Europejskiej ma przynajmniej taki sam rozmiar, mierzony w szerokości bądź wysokości, jak największe z pozostałych znaków.

Logo Unii Europejskiej oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formatu wykorzystanego materiału, przedmiotu itp. Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm.

Gdy w ramach realizowanej operacji beneficjent uzyskał patronat medialny (np. telewizji, radio, gazety, portalu internetowego) może zamieścić jego znak lub logo. Znak lub logo patrona wraz z informacją „Patronat medialny” należy wtedy zamieścić poza obszarem wizualizacji (nad lub pod) i rozgraniczyć np. poprzez odcięcie poziomą linią.

Do pobrania:

Top