header

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”:

 1. Bolesław Jurkun – Przewodniczący Komisji
 2. Zdzisław Czakis – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jerzy Nowikow – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie przynajmniej raz na rok całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków,
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Top