header

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” powstało 7 września 2009 roku, w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi i gminnymi regionu Suwalszczyzny. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

Celem statutowym LGR jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego obszarów zależnych od rybactwa oraz realizacja celów przygotowanej przy aktywnym udziale społeczności lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Obszar Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obejmuje 20 gmin znajdujących się na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego, w tym: 17 gmin wiejskich, 1 gminę miejsko-wiejską (Rajgród) i 2 gminy miejskie (Augustów i Sejny). Obszar LSR obejmuje powierzchnię 348 150 ha.

Gminy objęte LSR:

 1. gmina Suwałki
 2. gmina Jeleniewo
 3. gmina Szypliszki
 4. gmina Wiżajny
 5. gmina Raczki
 6. gmina Przerośl
 7. gmina Filipów
 8. gmina Bakałarzewo
 9. gmina Rutka Tartak
 10. miasto Augustów
 11. gmina Augustów
 12. gmina Nowinka
 13. gmina Płaska
 14. gmina Bargłów Kościelny
 15. gmina Krasnopol
 16. gmina Sejny
 17. gmina Puńsk
 18. gmina Giby
 19. miasto Sejny
 20. gmina Rajgród

W porównaniu do poprzedniego okresu finansowania LSR obejmuje swoim zasięgiem obszar większy o 3 gminy, które przystąpiły do Lokalnej Grupy Rybackiej w 2015 r.. Zwiększyła się też liczba mieszkańców obszaru LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” realizowana jest jako strategia jednofunduszowa dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach instrumentu RLKS. W ramach LSR wyznaczono do osiągnięcia następujące cele:
Cel ogólny – Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.
Cel szczegółowy 1 – Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia
Cel szczegółowy 2 – Poprawa jakości życia na obszarze Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego

W ramach LSR realizowanych będzie szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, ochronę środowiska oraz aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W ten sposób LSR przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy i nowych podmiotów gospodarczych, co w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszaru objętego LSR.

Top