header

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie wspierający i członkowie honorowi.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • uchwalenie statutu i jego zmian
 • uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia
 • uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju, jej aktualizacji i zmian
 • ocena wdrażania LSR
 • uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia
 • uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia
 • wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia
 • ustalanie zasad wynagradzania członków organów Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia
 • udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
 • podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • nadawanie członkostwa honorowego
Top