header

Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”:

 1. Cezary Cieślukowski – Prezes Zarządu
 2. Maciej Kamiński – Wiceprezes Zarządu
 3. Stanisław Żukowski – Sekretarz Zarządu
 4. Ewa Gobczyńska – Członek Zarządu
 5. Romuald Jadeszko – Członek Zarządu

Zarząd LGR kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • zarządzanie działalnością Stowarzyszenia,
 • realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • nadzór nad przygotowaniem i wdrożeniem LSR,
 • przygotowanie zmian i aktualizacji LSR ,
 • monitorowanie i ewaluacja wdrażania LSR,
 • przygotowanie i wykonanie planu finansowego i planu działalności Stowarzyszenia,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 • utworzenie i prowadzenie biura Stowarzyszenia, ustalanie struktury organizacyjnej, wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji społecznych i gospodarczych,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Top