header

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VII/2022

on 20 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VII/2022
z dnia 20.06.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Termin składania wniosków:
20 lipca 2022 r. –05 sierpnia 2022 r.
Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 20 lipca 2022 r. o godz. 8.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 05 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III. Forma wsparcia
Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:
Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące poniższe przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:
a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.
Typ wnioskodawcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 225 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 159 827,00 zł.

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i ma to wynikać z jej celu.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1) operacja jest zgodna z LSR,
2) operacja została wybrana przez RLGR,
3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
a) dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
5) spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1442).

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
• przejść pozytywnie ocenę zgodności formalnej operacji,
• przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR,
• przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru. Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej:
• 21 pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.2

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczny punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na liście”.
VII. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
Lista wymaganych dokumentów:
1) formularz wniosku o dofinansowanie,
2) biznes plan uproszczony,
3) załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej:
• na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://lgr-pojezierze.eu/
• na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: http://www.poryby.wrotapodlasia.pl/pl/poryby/formularze-wnioskow.html

VIII. Miejsce udostepnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność i formularza umowy o udzielenia wsparcia.

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”, formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

Top