header

Walne Zebranie Członków

on 25 kwietnia 2022

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dn. 18 maja 2022 r o godzinie 10:00 w Sali Wersal przy ul.Młynarskiego 2, Suwałki.

Chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy potwierdzić do dnia12.05.2022 r.(biuro@lgr-pojezierze.eu  lub telefonicznie–875656198).      

Rejestracja uczestników od godziny 9 30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wprowadzenie zmian do dokumentu: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022,
 7. Informacja na temat polityki Wód Polskich w zakresie użytkowania rybackiego jezior i kart wędkarskich,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021,
 9. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2021,
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021,
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2021,
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 13. Podsumowanie kadencji i podziękowanie ustępującym członkom organów Stowarzyszenia
 14. Wybór  organów Stowarzyszenia LGR:
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGR
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady
 15. Sprawy różne
 16.  Zamknięcie obrad
Top