header

Wyniki oceny, wyboru operacji i ustalenia kwot wsparcia w ramach naboru VI/2020

on 23 marca 2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że w dniach 15-16 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGR poświęcone ocenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

W ramach naboru złożonych zostało 48 wniosków.  Wszystkie  wnioski zostały ocenione jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Rada LGR dokonała oceny tych wniosków w oparciu o lokalne kryteria wyboru i wybrała 47 operacji do dofinansowania ustalając dla tych operacji kwoty pomocy. Jeden wniosek nie uzyskał wymaganego minimum punktów. W limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 18 wniosków zmieściło się w tym limicie a 2 wnioski zmieściły się częściowo.

Zgodnie z „Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia” wszyscy wnioskodawcy są pisemnie informowani o wynikach oceny i wyboru operacji.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z póź. zm.), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

  1. negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
  2. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo
  3. wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.
Top