header

Aktualizacja wzorów WoD i WoP i instrukcji ich wypełniania w ramach działania “Realizacja Lokalnych strategii rozwoju” w ramach Priorytetu 4

on 17 marca 2017

W związku z dokonanymi poprawkami w formularzu wniosku o dofinansowanie (WoD) oraz formularzu wniosku o płatność (WoP) polegającymi na uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją WoD w części B.V Plan finansowy operacji pkt 4,

uprzejmie informujemy, że zaktualizowane wzory:

  • wniosku o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania oraz
  • wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja Lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych, wraz z instrukcją jego wypełniania

dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Top