header

Pytania i odpowiedzi

1. O jakie środki finansowe można się starać na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej?
Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 60% tych kosztów. Pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 200 000 zł, natomiast w okresie realizacji całego programu pomoc na jedną osobę wynosi 400 000 zł.

2. Organizacja kół zainteresowań dla dzieci – zakres kosztów kwalifikowalnych:
W ramach organizowania kół zainteresowań dla dzieci kwalifikowane są koszty, które poniesione zostały w zakresie samej organizacji do momentu rozpoczęcia zajęć. Wchodzą więc w ten zakres, m.in. zakup komputerów, książek, eksponatów, urządzenie i wyposażenie pomieszczenia itp., natomiast nie są kwalifikowane koszty związane np. z wynagrodzeniem osób prowadzących, opłatami za prąd itp.

3. Co rozumieć pod pojęciem “obiektów małej architektury”, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2?
Zgodnie z przytoczoną w art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane definicją: Obiekty małej architektury – to niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

W związku z powyższym obiektem małej architektury w rozumieniu polskiego prawa budowlanego jest niewielki obiekt budowlany, którego nie można zaklasyfikować jako:
– budynku (posiada fundamenty i dach),
– budowli,
– tymczasowego obiektu budowlanego,
– urządzenia budowlanego.

4. § 17. 6 Rozporządzenia MRiRW: Czy wynagrodzenia netto dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu będą kosztem kwalifikowalnym? Czy łączna kwota kosztów ogólnych nie może przekroczyć 10 % wartości netto operacji, czy te 10% wartości netto operacji tyczy się poszczególnych kosztów ogólnych?
Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie koszty niezbędne do realizacji operacji. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu są kosztem kwalifikowalnym w ramach kosztów ogólnych. Limit 10% odnosi się do wszystkich kosztów w ramach kosztów ogólnych. Nie są natomiast, kwalifikowalne koszty wynagrodzenia, gdy pracownik wykonywał zadania związane z projektem na podstawie umowy o pracę i w ramach swojego zakresu obowiązków, a jego wynagrodzenie nie wzrosło w związku z realizacją projektu.

5. Prowadzę działalność gospodarczą (produkcja łodzi) i chcę poszerzyć jej ramy o naprawę i konserwację łodzi. Do napraw i konserwacji potrzeby jest mi specjalistyczny samochód, dostosowany do transportu łodzi od siedziby klienta do mojej lokalizacji i odwrotnie. Czy samochód będzie stanowił koszt kwalifikowalny? Jeżeli tak, to czy cała jego wartość czy jest jakiś limit?
O fakcie, czy dany wydatek może zostać uznany jako koszt kwalifikowany decyduje cel operacji. Jeżeli cel wydatku jest zgodny z celami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, może być uznany za koszt kwalifikowany.
Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli cel zakupu środka transportu zewnętrznego pokrywa się z celami określonymi w § 5 rozporządzenia, może być on kosztem kwalifikowanym w ramach środka 4.1. Jednak należy pamiętać o tym, iż koszt zakupu środków transportu w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007- 2013 powinien być każdorazowo przeanalizowany pod kątem celowości jego poniesienia, gdyż na późniejszym etapie może pojawić się zarzut ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mówiący o możliwości wykorzystywania zakupionego środka transportu do celów prywatnych.

6. Czy jest możliwość pozyskania funduszy na sprzęt rybacki typu sieci, żaki itp. bo z tego co się orientuje na łodzie wędkarskie to jest możliwość?
W ramach wymienionych rodzajach operacji w § 3-6 rozporządzenia nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na sprzęt rybacki typu sieci żaki itp. Zakup łodzi wędkarskich może być kosztem kwalifikowanym w ramach operacji polegającej na podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej w zakresie sportu, rozrywki i rekreacji.

7. Jestem współwłaścicielem budynku, w którym zamierzam prowadzić nową działalność. Czy jako wniesienie wkładu rzeczowego mogę zaliczyć całą moją część budynku czy tylko tę część przeznaczoną do nowej działalności? W jaki sposób należy wycenić wartość mojego wkładu?
Zgodnie z 18 § rozporządzenia – do kosztów kwalifikowanych zalicza się tylko te nakłady rzeczowe faktycznie wniesione przez beneficjenta, które miały bezpośredni związek z realizacją operacji. Zgodnie z przytoczonym zapisem kwalifikowalnym nakładem rzeczowym może być tylko ta część budynku, która będzie służyła celowi operacji polegającej na podejmowaniu i rozwoju działalności gospodarczej.
Wartość nakładu rzeczowego zaliczanego do kosztów kwalifikowalnych wniesionego w formie gruntu, budynku lub budowli lub prawa do dysponowania nimi ustala się w drodze wyceny nieruchomości, dokonanej nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

8. Czy w ramach tego konkursu można uzyskać dofinansowanie na budową pomostu przez osobę fizyczną bądź grupę osób fizycznych? Jeśli może grupa osób, to jak to wygląda formalnie, tzn. reprezentacji i forma porozumienia łącząca te osoby (np. umowa)?
Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc może być przyznana beneficjentowi, który jest:
1) osobą fizyczną,
2) osobą prawną,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
4) podmiotem organizacyjnie wyodrębnionym na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze jednostki, o której mowa punktach 2 i 3.
W związku z powyższym, grupa osób nie mająca żadnej podmiotowości nie może być wnioskodawcą projektu.

9. Czy koszty sporządzenia Studium Wykonalności lub Biznes Planu można uznać za koszty kwalifikowane?
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osia priorytetową 4 (…) do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 1198/2006”. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 2 w/w rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Koszty sporządzenia Studium Wykonalności lub Biznes Planu będą poniesione w trakcie sporządzania wniosku o dofinansowanie jeszcze przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, które w świetle powyższych przepisów nie mieszczą się w kategorii kosztów kwalifikowalnych.

10. Czy 3 letnia trwałość gospodarcza w rozumieniu zatrudnienia sezonowego na podstawie umowy cywilno prawnej (np. ratownik przy plaży gminnej, pracownik w wypożyczalni sprzętu wodnego) dotyczy okresu 3 sezonów (czyli 3 lata po 3 miesiące letnie)?
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 (…) realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją. Zatrudnienie pracowników sezonowych dotyczy “sezonu” czyli w tym przypadku kilku lat po np. 3 miesiące w każdym roku.

11. Czy możliwe jest, (w ramach Celu I “Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”, punkt 9 “promocja obszaru objętego LSROR”) realizowanie części projektu poza granicami Lokalnej Grupy Rybackiej? Jeśli tak to, jakie działania są dozwolone (kwalifikowane)?
Pomoc na realizację operacji, zgodnie z §2 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa (…), przyznawana jest na realizację operacji, która “będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR (..)”.

12. Czy istnieje minimalna ilość punktów, które gwarantuje uzyskanie dotacji?
Nie ma określonej ilości punktów, która gwarantuje uzyskanie dotacji. Pomoc na realizację operacji przysługuje według kolejności na liście wybranych operacji do wysokości limitu określonego w ogłoszeniu o naborze

13. Jakie dodatkowe załączniki będą wymagane przez Lokalną Grupę Rybacką?
Załącznikiem wymaganym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jest załącznik “Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji” dostępny na stronie internetowej w zakładce aktualności ->ogłoszeniu o naborze. Załącznik ten powinien być wypełniony i wydrukowany w części odpowiadającej działaniu, którego dotyczy projekt.

14. Czy przy projektach miękkich (np. Cel IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracani2e potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowej lub przemysłowej”, punkt 4 – “zachowanie różnorodności biologicznej i gatunków chronionych”) wymagany jest uproszczony plan biznesowy, a jeśli tak to, czy wszystkie pola tego załącznika muszą zostać wypełnione?
Tym bardziej, iż z zasady projekty są bezdochodowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty zależne, zazwyczaj niezwiązane z “twardymi inwestycjami”.
Uproszczony plan biznesowy jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, zarówno w przypadku projektów miękkich jak i inwestycyjnych. Wyjątkiem jest inwestycja, która wymaga pozwolenia na budowę, jednak wnioskodawca w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie posiada ww. dokumentu. Przypadek ten wymaga dołączenia studium wykonalności (zamiast uproszczonego planu biznesowego).
Załączniki, w tym uproszczony plan biznesowy powinny zostać uzupełnione w zakresie odpowiadającym danemu projektowi. W miejsca, które nie dotyczą projektu należy wstawić “nie dotyczy”.

15. Czy w sytuacji, kiedy realizacja inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia należy sporządzić Studium Wykonalności?
Studium wykonalności projektu dla danej operacji jest wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w przypadku braku pozwolenia wodno prawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

16. Czy w przypadku gdy Studium Wykonalności jest wymaganym załącznikiem, wnioskodawca powinien dołączyć również uproszczony plan biznesowy operacji?
W przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest studium wykonalności, beneficjent nie składa planu biznesowego operacji. Wymóg składania wraz wnioskiem o dofinansowanie odpowiednio studium wykonalności bądź biznes planu reguluje § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą programie operacyjnym “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

17. Jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie, to czy wymagane jest podpisanie umowy partnerskiej lub porozumienia?
W celu wykazania i udowodnienia planowanego partnerstwa przy realizacji działań w projekcie, wymagane jest przedstawienie umowy partnerskiej lub porozumienia, w których określony zostanie zakres współpracy (nazwa stron umowy, zawierających umowę oraz czego dotyczyć będzie współpraca). Wyzkazanie partnerstwa oznacza dodatkowe punktu na etapie oceny projektu przez LGR. Ważną kwestią jest brak partycypowania w kosztach między partnerami. Jedyną stroną, która odpowiada za finansowe koszty operacji jest wnioskodawca projektu. Wnioskodawca odpowiada za wszystkie działania realizowane w projekcie i tylko on może być płatnikiem faktur.

18. W którym miejscu we wniosku należy zamieścić informacje o partnerach?
Informacje o działaniach projektu realizowanych w partnerstwie należy zamieścić w części V pkt 5 (Zakres operacji wraz ze szczegółowym opisem) wniosku o dofinansowanie oraz w załączniku nr 17 do wniosku o dofinansowanie – “Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji” dla działania “Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” (załącznik nr 17 dostępny jest na stronie internetowej pod ogłoszeniem o naborze wniosków).

19. Czy dla uzyskania maksymalnej ilości punktów w ramach kryterium 2 (Zaangażowanie społeczności lokalnej, udział innych partnerów) wyboru operacji dla działania “Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” wymagane jest współdziałanie wnioskodawcy z jednym czy dwoma partnerami?
Dla uzyskania maksymalnej ilości punktów w ramach kryterium 2 (zaangażowanie społeczności lokalnej, udział innych partnerów) wyboru operacji dla działania “Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” wymagane jest współdziałanie wnioskodawcy z przynajmniej dwoma partnerami.

Top