header

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ „W KRAINIE JEZIOR I RZEK. Z DZIEJÓW RYBOŁÓWSTWA I WĘDKARSTWA SUWALSZCZYZNY”

on 7 lutego 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach zaprasza do złożenia oferty cenowej

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
NIP: 8442319599
REGON: 200318948

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie publikacji książkowej
„W KRAINIE JEZIOR I RZEK. Z DZIEJÓW RYBOŁÓWSTWA I WĘDKARSTWA SUWALSZCZYZNY”

III. Termin realizacji:  30 listopada 2022 r.

IV. Wymagania związane z wykonaniem:
Zamówienie obejmuje:

 1. Opracowanie autorskiego tekstu wraz z ilustracjami
 2. Korekta i redakcja.
 3. Skład i łamanie książki
 4. Przygotowanie komputerowe, opracowanie graficzne i projekt okładki.
 5. Fotografie archiwalne z prawem do publikacji.
 6. Fotografie współczesne z prawem do publikacji.
 7. Wydruk kompletnego nakładu 500 sztuk:
 • Format bloku ze spadem: A4
 • Ilość stron z ilustracjami: ok. 250 (ok. 100 czarno- białe, ok. 150 kolor, druk offsetowy 80g/m2)
  – Grzbiet książki: zaokrąglony
  – Blok: szyty nićmi i klejony wachlarzowo
  – Kapitałka bawełniana, introligatorska w kolorze écru
  – Typ okładki: standard
  – Tekturka introligatorska: 3mm
  – Laminowanie: jednostronne, matowe, soft touch
  – Lakier punktowy na okładce: wypukły z symulacją przetłoczenia

V. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Oferenci powinni posiadać doświadczenie w zakresie opracowania publikacji książkowej.

VI. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
• osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
• pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
• pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgr-pojezierze.eu

VII. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać do dnia 21.02.2022 r.
 2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Leszek Żukowski ,
  tel. 87 565 61 98, e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 1. Kryterium, którym będzie kierować się Zamawiający przy wyborze oferty: cena ofertowa brutto – 100%.
 2. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.
 3. Wzór umowy o dzieło stanowi integralną część zapytania ofertowego (w załączeniu)

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Wzór umowy o dzieło
 2. Wzór oferty
Top