header

“MOJA WODA” – wnioski

on 8 lipca 2020


Ruszył Program Priorytetowy „MOJA WODA” na lata 2020-2024


W dniu 01.07.2020 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020–2024.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku http://wfosigw.bialystok.pl/mojawoda.htm

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym, według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyznanego przez NFOŚiGW limitu środków.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zachęca do skorzystania z tego Programu. Oferujemy pomoc przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie. Koszt opracowania wniosku:

  1. Członkowie LGR – 125,00 zł
  2. Pozostałe osoby – 250 zł

Koszt obejmuje rejestrację w portalu beneficjenta i wypełnienie wniosku o dofinansowanie.


Top