header

Walne Zebranie Członków

on 10 czerwca 2024

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dn. 20 czerwca 2024 r o godzinie 10:00 w siedzibie LGR ul. Wesoła 22 Suwałki

Chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy potwierdzić do dnia 17.06.2024r. biuro@lgr-pojezierze.eu  lub telefonicznie–875653671.      

Rejestracja uczestników od godziny 9 30

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2023,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023,
 9. Zatwierdzenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2024,
 10. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2024,
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 12. Sprawy różne
 13.  Zamknięcie obrad
Top