header

Patronat LGR wraz z dofinansowaniem – 2014, konkurs II. Zaproszenie do składania wniosków

on 5 czerwca 2014

Informujemy, iż istnieje możliwość składania wniosków o patronat LGR wraz z dofinansowaniem dla przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, religijno-patriotycznym, sportowym, naukowym, turystycznym, charytatywnym, które będą promowały obszar Lokalnej Strategii.

LGR oferuje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 5 tysięcy złotych na jedno wydarzenie, w formie refundacji poniesionych wydatków. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Dofinansowanie będzie przyznawane w drodze rozpatrzenia wniosku złożonego przez organizatora wydarzenia promocyjno-kulturalnego na udostępnionym przez LGR formularzu (do pobrania poniżej). Zarząd LGR wybierze najlepsze wnioski, które będą promowały LSROR, Europejski Fundusz Rybacki i Program Operacyjny RYBY 2007-2013. Podstawowym kryterium wyboru imprezy do dofinansowania będzie przewidywany stopień jej wpływu na aktywizację społeczności lokalnej oraz liczba potencjalnych odbiorców przedsięwzięcia. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski tzn. takie, które będą zawierały:
• Opis planowanego przedsięwzięcia i jego program,
• szczegółowy opis/określenie sposobu w jaki przyczyni się do promocji obszaru Lokalnej Strategii
• wskazanie i opis środków za pomocą których zostanie przekazana informacja o dofinansowaniu pochodzącym ze środków UE (obowiązek zastosowania właściwych logotypów i informacji tekstowej) oraz patronacie LGR (organizator imprezy zobowiązany będzie przed jej odbyciem do przesłania do LGR, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypów. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stend, książka, strona www i inne).
• kosztorys całej imprezy/wydarzenia, ze wskazaniem elementów które zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez LGR
• dokumenty potwierdzające planowane koszty do każdego towaru/usługi, która ma zostać dofinansowana (co najmniej 3 oferty od różnych oferentów, zawierające cenę netto i brutto towaru/usługi)
Organizator zobowiązany będzie do poinformowania uczestników imprezy, że została ona objęta dofinansowaniem z EFR i patronatem LGR. Stowarzyszenie podczas trwania wybranej imprezy zastrzega sobie prawo do:
• wystąpienia przedstawiciela LGR,
• dystrybucji materiałów promocyjnych,
• emisji filmów promocyjnych,
• rozstawienia roll-upów

Dokumenty finansowe do rozliczenia refundacji poniesionych kosztów powinny być przedstawione do biura LGR, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Dla otrzymania refundacji wskazanych we wniosku kosztów, niezbędne będzie przedstawienie sprawozdania ze zrealizowanej imprezy, które będzie zawierało:
• opis zrealizowanej imprezy,
• poświadczone za zgodność z oryginałem – kopie faktur VAT poniesionych wydatków (zgodnie ze złożonymi wcześniej najtańszymi ofertami),
• dokumentację zdjęciową  z realizacji przedsięwzięcia, listy obecności, wydruki ze strony internetowej lub inne materiały (w zależności od charakteru przedsięwzięcia), świadczące o prawidłowej realizacji wydarzenia, zgodnie opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 18 czerwca 2014 r. do godz. 14:00 pocztą bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. Kompletne wnioski zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu LGR. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa.

Poniżej znajduje się formularz wniosku o dofinansowanie, który należy złożyć wraz z niezbędnymi dokumentami (np. oferty cenowe, propozycje graficzne itp)

formularz wniosku promocyjnego

Top