header

Informacja o miejscu Walnego Zebranie Członków i zmianie porządku obrad

on 15 maja 2023

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że Walne Zebranie Członków w dniu 25 maja 2023 r o godzinie 10:00 odbędzie się w Hotelu „Szyszko” ul. Innowacyjna 3 16-400 Suwałki

Proponowany nowy porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2022,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 11. Zatwierdzenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2023,
 12. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2023,
 13. Wprowadzenie zmian do dokumentu: STATUTU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”
 14. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia.
 15. Konsultacje społeczne na temat głównych założeń RLKS na okres nowej perspektywy finansowej .
 16. Promocja publikacji „W KRAINIE JEZIOR I RZEK. Z DZIEJÓW RYBOŁÓWSTWA I WĘDKARSTWA SUWALSZCZYZNY”
 17. Sprawy różne,
 18. Zamknięcie obrad.
Top