header

Walne Zebranie Członków

on 11 maja 2023

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza  na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się  w dn. 25 maja 2023 r o godzinie 10:00. O miejscu WZCz  poinformujemy w późniejszym terminie.

Chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy potwierdzić do dnia19.05.2023 r.(biuro@lgr-pojezierze.eu  lub telefonicznie–875656198).      

Rejestracja uczestników od godziny 9 30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2022,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2022,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 11. Zatwierdzenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2023,
 12. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2023,
 13. Wprowadzenie zmian do dokumentu: STATUTU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”
 14. Sprawy różne,
 15. Zamknięcie obrad.
Top