header

Fotowoltaika – dodatkowy nabór

on 28 lipca 2021

W związku z rezygnacją części uczestników projektu „Instalacje fotowoltaiczne na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim” polegającym na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłasza dodatkowy nabór uczestników w/w projektu.

  1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych . Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
  2. Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.) Beneficjent projektu grantowego (np. jst) odpowiada m.in. za przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców (mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców. Natomiast w ust. 2 ww. artykułu ustawy widnieje informacja, iż: „Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.” Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wdrożeniowej IZ RPOWP informuje, iż procedura oraz kryteria wyboru Grantobiorców będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej, a stosowna dokumentacja powinna być dostarczona wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
  3. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna wartość instalacji OZE została określona w Regulaminie konkursu.
  4. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
  5. Poniżej załączone są pliki deklaracji uczestnictwa i ankiety, które należy wypełnić i przesłać do biura stowarzyszenia w terminie do dnia 11.08.2021r.
  6. O miejscu na liście decyduje data i godzina złożenia deklaracji  w biurze LGR zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na liście”.

Prosimy również o dołączenie dokumentu potwierdzającego zużycie energii elektrycznej za 2020 rok.

Top