header

Walne Zebranie Członków

on 10 maja 2021

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że planuje zorganizować Walne Zebranie Członków w dn. 08 czerwca 2021 r o godzinie 11:00. Z uwagi na wymagania dotyczące zgromadzeń w okresie pandemii prosimy o potwierdzenie o  uczestnictwa  w  Walnym Zgromadzeniu  ( biuro@lgr-pojezierze.eu  lub  telefonicznie  –  87 565 61 98).          W zależności od ilości chętnych, zgromadzenie odbędzie się w j sali, która będzie spełniała niezbędne wymogi bezpieczeństwa. Chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy potwierdzić do dnia 21. 05.2021 r.          O miejscu organizacji WZCz powiadomimy w zaproszeniach.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków,

2.Stwierdzenie prawomocności obrad,

3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,

4.Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,

5.Przyjęcie porządku obrad,

6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020,

7.Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2020,

8.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,

9.Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

10. Zatwierdzenie planu działań na rok 2021,

11. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2021,

12.Wybór Rady LGR,

13.Sprawy różne,

14.Zamknięcie obrad

Po zakończeniu obrad zapraszamy na wspólny obiad.

Prezes Zarządu LGR

Cezary Cieślukowski

Top