header

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VI/2020

on 15 grudnia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR VI/2020

z dnia 15.12.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I.     Termin składania wniosków:

11 stycznia 2021 r. – 26 lutego 2021 r.

Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 11 stycznia 2021 r. o godz. 8.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 16.00.

Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II.   Miejsce i tryb składania wniosków:

Wniosek (wersję papierową w dwóch egzemplarzach: oryginał + kopia  oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III.       Forma wsparcia  

Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV.  Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące poniższe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia działalności gospodarczej, rozwoju istniejącej działalności gospodarczej, stworzenia lub utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

 1. podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury
 2. wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dotyczy lit. a);
 • osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia (dotyczy lit. b).

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 466 937,00 zł.

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.1.2

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

 1. różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
 2. podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
 3. wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Typ wnioskodawcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 225 000,00 zł

(w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 193 083,00 zł

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.2.2

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie skierowane do podmiotów sektora społecznego i publicznego. Realizowane tu będą wyłącznie operacje niekomercyjne związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszaru LSR oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:

 • tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
 • promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy – jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 250 000 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 518 654,00 zł.

Dodatkowo premiowane są operacje, w ramach których wnioskodawca utworzy lub utrzyma miejsce/-a pracy.

Ogółem alokacja przeznaczona na nabór VI/2020  wynosi 3 178 674,00 zł.

V.   Warunki udzielenia wsparcia:

 1. operacja jest zgodna z LSR,
 2. operacja została wybrana przez RLGR,
 3. operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
  • dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
  • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
  • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 4. zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 5. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1442).

VI.  Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 • przejść pozytywnie ocenę zgodności formalnej operacji,
 • przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR,
 • przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej:

 • 20  pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.1
 • 21  pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.2
 • 20  pkt. dla przedsięwzięcia 1.2.2

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczny punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

 1. procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
 2. liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
 3. o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. formularz wniosku o dofinansowanie,
 2. biznes plan uproszczony,
 3. załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Dokumenty dostępne są w  wersji  elektronicznej:

VIII. Miejsce udostepnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność i formularza umowy o udzielenia wsparcia

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”,  formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

Top