header

Nowe “Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze””

on 24 września 2019

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało na swojej stronie internetowej Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Niniejsze Zasady … mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.

W przypadku wcześniej zawartych umów, Beneficjenci mogą zgłosić instytucji pośredniczącej (Samorządowi Województwa Podlaskiego) chęć rozliczania zamówień na podstawie niniejszych Zasad …, na podstawie oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku braku takiego zgłoszenia, obowiązujące będą dla nich Zasady … w brzmieniu dotychczasowym.

Najważniejsze zmiany:

  • Portal ogłoszeń ARiMR

Wprowadzano możliwość zamieszczenia ogłoszeń na dedykowanym portalu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednocześnie pozostawiając możliwość wyboru dotychczasowych ścieżek upublicznienia zapytań ofertowych.

Link do portalu


W przypadku korzystania z dedykowanego portalu ARiMR Beneficjent ma obowiązek zamieszczenia na nim informacji o:

1)   wyborze wykonawcy oraz wykaz złożonych ofert albo

2)   odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz złożonych ofert, albo

3)   niezłożeniu żadnej oferty, albo

4)   zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Ponieważ ogłoszenie na portalu ARiMR zapewni znacznie szerszy krąg potencjalnych wykonawców niż inne ścieżki postępowania przewidziane w Zasadach … Beneficjent nie będzie musiał powtarzać postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.

  • Zmiana progów finansowych dla zamówień


Wyłączono z obowiązków stosowania zasad konkurencyjności zamówień nieprzekraczających 20 000 zł netto. Ponadto, tryb uproszczony do stosowania zamówień został ustanowiony na poziomie pomiędzy 20 000 zł netto do 50 000 zł netto. W tym przedziale jedynym obowiązkiem Beneficjenta jest przedłożenie trzech ofert.

  • Doprecyzowanie przepisów


W zmienionych Zasadach … doprecyzowano szereg przepisów, które generowały wątpliwości i na które zwracały uwagę instytucję pośredniczące i Beneficjenci Programu.

  • Wyjątki od stosowania Zasad …
  • Dostosowanie do nowego taryfikatora korekt finansowych KE


Zasady …  uaktualniono m.in. o:

– dodano 100% korektę przy skracaniu terminów, w przypadkach gdy będą bardzo krótkie,

– dodano obowiązek  podzielenia zamówienia na części, o ile jest taka możliwość. W przypadku braku podziału, Beneficjent powinien opisać i uzasadnić, dlaczego nie dokonał podziału zamówienia,

– dodano kategorię „Zastosowanie zasad dla zamówień poniżej 20 000 zł netto, w przypadku, gdy powinny zostać zastosowane zasady określone w rozdziale 2” ze 100% stawką korekty,

– usunięto mniejsze niż 25% korekty w przypadku naruszeń w publikacji i zapytaniach ofertowych.

Więcej informacji na stronie MGMiŻŚ

Top