header

Walne Zebranie Członków

on 30 kwietnia 2019

ZAPROSZENIE

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, które odbędzie się  w dniu 20 maja 2019 r    o godzinie 1200 w Hotelu Szyszko w Suwałkach,

 ul. Innowacyjna 3

Rejestracja uczestników od godziny 1130

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2018,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2018,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 11. Zatwierdzenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2019,
 12. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2019,
 13. Zmiana składu osobowego Rady Stowarzyszenia.  Podjęcie stosownych uchwał.
 14. Sprawy różne,
 15. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na wspólny obiad.

Prezes Zarządu Cezary Cieślukowski                                                                                                                                             

Materiały na Walne Zebranie Członków

Top