header

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

on 27 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR V/2019

                                    z dnia 27.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach  Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie celu 5:
Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

I.  Termin składania wniosków: 17 styczeń 2019 r. – 31 styczeń 2019 r.
Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 17 stycznia  2019 r. o godz. 8.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia  2019 r. o godzinie 16.00.
Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do biura LGR.

II.    Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu (w dwóch egzemplarzach papierowych: oryginał + kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
Biuro LGR rejestruje wniosek o powierzenie grantu i nadaje mu numer zgodnie z algorytmem przyjętym dla projektów grantowych i operacji grantowych

III.       Forma wsparcia  
Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV.    Zakres tematyczny operacji grantowych, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:
Przedmiotem naboru są operacje grantowe, które zostaną ujęte w projekcie grantowym zaplanowanym do realizacji w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, w ramach poniższego przedsięwzięcia:
 

Przedsięwzięcie 1.2.3
Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Głównym celem projektu grantowego jest:
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Cele szczegółowe projektu grantowego:
        1) zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych na obszarze LSR
        2) wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy    lokalne na obszarze LSR

Typ wnioskodawcy – podmioty prawa publicznego, instytuty badawcze, w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, uczelnie, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Dofinansowanie dla każdego grantu  określono na poziomie nie niższym niż 5 000,00 zł i nie wyższym niż 10 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru:
125 000,00 zł

V.   Warunki udzielenia wsparcia:

 1. operacja jest zgodna z LSR,
 2. operacja została wybrana przez Radę LGR,
 3. operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
  • z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
  • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
  • z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 4. termin zakończenia operacji będącego przedmiotem grantu nie może przekraczać okresu 6 miesięcy od daty udzielenia grantu (przewidywana data udzielenia grantu 31.05.2019 r.)
 5. operacja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1435).

 VI.   Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:

 • przejść pozytywnie weryfikację wstępną,
 • przejść pozytywnie weryfikację zgodności operacji z celami LSR,
 • przejść pozytywnie weryfikację zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO Rybactwo i Morze
 • przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

 

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej: 10 pkt.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji lista operacji wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej LGR www.lgr-pojezierze.eu .

 

VII. Miejsce udostępnienia LSR i wzorów dokumentów  aplikacyjnych
Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”,  Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych, formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

VIII.   Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru.
Wszelkich informacji dotyczących naboru grantów udzielają pracownicy biura LGR

 • osobiście – w biurze LGR przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach
 • telefonicznie – tel. 87 565 53 89
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – biuro@lgr-pojezierze.eu

 

W dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców.

Kryteria wyboru operacji

Top