header

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

on 30 maja 2018

Zaproszenie

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, które odbędzie się  w dniu 14 czerwca 2018 r., o godzinie 1200 w Hotelu Szyszko w Suwałkach, Innowacyjna 3

Rejestracja uczestników od godziny 1130

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
 3. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017,
 7. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  za rok 2017,
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2017,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 11. Zatwierdzenie planu działań Stowarzyszenia na rok 2018,
 12. Zatwierdzenie planu finansowego Stowarzyszenia na rok 2018,
 13. Wprowadzenie zmian do dokumentu  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
 14. Podsumowanie kadencji i podziękowanie ustępującym członkom organów 
 15. Wybór  organów Stowarzyszenia LGR:
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGR
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR

16. Sprawy różne,
17.Zamknięcie obrad.

 

Po zakończeniu obrad zapraszamy na wspólny obiad

Prezes Zarządu LGR                                                                                                                       

 

Materiały na Walne Zebranie Członków

Top