header

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

on 28 lipca 2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

Bezpośredni przełożony: Dyrektor Biura

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu lub równoważnik (umowa – zlecenie).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, studia magisterskie lub licencjackie o profilu rachunkowość lub średnie i uprawnienia księgowego,
 • 4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku księgowym,
 • biegła obsługa programów księgowych, Płatnik i pakietu MS Office.

POŻĄDANE:

 • studia, kursy, szkolenia z zarządzania funduszami Unii Europejskiej podnoszące kwalifikacje z dziedziny rachunkowości,
 • doświadczenie w zakresie rachunkowości stowarzyszeń,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • cechy, predyspozycje osobowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką finansową Stowarzyszenia,
 • prowadzenie księgowości, naliczanie płac, ZUS oraz innych składników i pochodnych od wynagrodzenia,
 • udział w procedurze przeprowadzenia oceny wniosków, udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów,
 • przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych LGR.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Termin składania aplikacji: 03 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00

Miejsce składania dokumentów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, Suwałki.

 Informacje o metodach i technikach naboru:

 • ocena formalna złożonej oferty,
 • ocena merytoryczna,
 • rozmowa kwalifikacyjna (z wybranymi kandydatami, po ocenie złożonych dokumentów).
Top