header

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej

on 12 lipca 2017

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji imprezy „Święto Siei – piknik rodzinny”

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, działająca na terenie gmin:

  • Powiat Suwalski – gmina Suwałki, gmina Jeleniewo, gmina Szypliszki, gmina Wiżajny, gmina Raczki, gmina Przerośl, gmina Filipów, gmina Bakałarzewo, gmina Rutka Tartak
  • Powiat Augustowski – miasto Augustów, gmina Augustów, gmina Nowinka, gmina Płaska, gmina Bargłów Kościelny
  • Powiat Sejneński – gmina Krasnopol, gmina Sejny, gmina Puńsk, gmina Giby, miasto Sejny
  • Powiat Grajewski – gmina Rajgród

informuje, że
Zarząd LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”,  uchwałą nr 5/V/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. podjął decyzję o realizacji operacji dotyczącej organizacji imprezy „Święto Siei – piknik rodzinny” w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: organizacja imprezy pn. „Święto Siei – piknik rodzinny”
W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:
•    Liczba przedsięwzięć promujących region – 1

Realizacja operacji będzie obejmować:
1) Wynajem terenu ogrodów przy Klasztorze Wigierskim, w tym parkingów i toalet (w przypadku toalet przenośnych – 3 szt.), przyłączy energii elektrycznej wystarczających do obsługi imprezy, sprzątanie terenu, wynajem hangaru przy przystani i sprzątnięcie go na dzień imprezy.
2) Ochrona – zapewnienie ochrony uczestników imprezy w godzinach od 12.30 do 20.00.
3) Opieka medyczna – zapewnienie ratownika medycznego na czas trwania imprezy.
4) Ubezpieczenie imprezy.
5) Zorganizowanie kiermaszu – stoiska rękodzieła, kuchni regionalnej.
6) Zorganizowanie stoiska handlowego z rybami wędzonymi i smażonymi.
7) Występy muzyczne w godzinach od 13.00 do 17.00 – cztery wejścia po pół godziny oraz oprawa muzyczna w godzinach od 17.00 do 20.00 (muzyka spójna z lokalizacją imprezy – repertuar szantowy, turystyczny).
8) Scena, oświetlenie i nagłośnienie oraz obsługa techniczna na czas trwania imprezy.
9) Osoba prowadząca imprezę.
10) Zorganizowanie punktu gastronomicznego z odpłatnymi napojami i przekąskami (ogródek gastronomiczny – parasole, krzesełka, stoliki na minimum 80 osób).
11) Przygotowanie zupy rybnej z mieszanych ryb słodkowodnych i morskich do nieodpłatnej degustacji wraz z przygotowaniem stanowiska do tego celu – 100 litrów zupy, chleb i naczynia jednorazowe, osoba do wydawania posiłków.
12) Animacje i konkursy dla dzieci w godzinach od 13.00 do 17.00
13) Zorganizowanie pokazów rzemiosła i tradycji regionu (garncarstwo, rzeźbiarstwo, pokaz wypieku sękacza, wyrób sera podpuszczkowego, opowieści o gwarze Suwalszczyzny).
14) Konkursy dla publiczności (minimum 3) i nagrody w konkursie dla 3 pierwszych miejsc (książki, przedmioty użytkowe, regionalne wypieki).
15) Wydruk plakatów B3 – 100 sztuk w kolorze i plakatowanie w Suwałkach oraz okolicznych gminach.
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 25 000,00 zł
 
Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej  www.lgr-pojezierze.eu, nie zgłosi w siedzibie LGR zamiaru realizacji takiej operacji.
 
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej w formie papierowej (2 egz.) w terminie od 13 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, 16-400 Suwałki, ul. Wesoła 22, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 
Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGR,
2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,
2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania pomocy.
W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGR ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.
 
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji własnej znajdują się na stronie LGR – www.lgr-pojezierze.eu , oraz w wersji papierowej w Biurze LGR.
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 44 pkt. Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej 20 punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny przewidzianych dla danego środka.
Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie www.lgr-pojezierze.eu oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej: Suwałki, ul. Wesoła 22, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej oraz pod numerem tel. +48 87 565-61-98 w godz. od 8.00 do 16.00.

Top