header

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

on 24 kwietnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 01/2017
z dnia 24.04.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
z siedzibą w Suwałkach
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020

w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

I. Termin składania wniosków: 22 maja 2017 r. – 29 czerwca 2017 r.
Termin, od którego można składać wnioski rozpoczyna się 22 maja 2017 r. o godz. 8.00
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGR wpisana przez pracownika LGR (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
Pracownik biura LGR nadaje każdemu wnioskowi indywidualne oznaczenie (znak sprawy) i wpisuje je na wniosku. Numer ten odzwierciedlony zostaje w Rejestrze wniosków prowadzonym przez LGR.

III. Forma wsparcia: 
Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

IV. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków:
Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, obejmujące poniższe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie 1.1.1
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie ściśle związane z obsługą beneficjentów, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia działalności gospodarczej, rozwoju istniejącej działalności gospodarczej, stworzenia lub utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:
a) podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury
b) wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy:
• osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dotyczy lit. a);
• osoba fizyczna, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia (dotyczy lit. b).

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 700 000,00 zł

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Przedsięwzięcie związane z tworzeniem alternatywnych źródeł dochodów, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podmiotów gospodarczych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:
a) różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką
b) podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury
c) wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk.

Typ wnioskodawcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 225 000,00 zł
(w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł

Operacja ma zakładać utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i ma to wynikać z jej celu.

Przedsięwzięcie 1.2.1
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane z ochroną środowiska obszaru LSR.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:
a) wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
b) przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt
c) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych
d) ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo
e) podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

Typ wnioskodawcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 120 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 600 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Przedsięwzięcie skierowane do podmiotów sektora społecznego i publicznego. Realizowane tu będą wyłącznie operacje niekomercyjne związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego obszaru LSR oraz dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano następujące grupy działań:
• tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką
• promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury

Typ wnioskodawcy – jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 250 000 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów).
Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 3 250 000,00 zł

Ogółem alokacja przeznaczona na nabór I/2017  wynosi 5 875 000,00 zł.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1) operacja jest zgodna z LSR,
2) operacja została wybrana przez RLGR,
3) operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji:
a) z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,
b) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą – Promesa”,
c) z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki,
d) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4) operacja zostanie zrealizowana w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
5) operacja spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1435).

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi:
• przejść pozytywnie ocenę zgodności formalnej operacji,
• przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR,
• przejść pozytywnie ocenę operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.

Kryteria wyboru operacji określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Aby operacja mogła zostać wybrana do dofinansowania przez Radę LGR musi uzyskać, co najmniej:
• 20  pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.1
• 21  pkt. dla przedsięwzięcia 1.1.2
• 21  pkt. dla przedsięwzięcia 1.2.1
• 20  pkt. dla przedsięwzięcia 1.2.2

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczny punktów na podstawie lokalnych kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna to,
3) data i godzina złożenia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Lista wymaganych dokumentów:
1) formularz wniosku o dofinansowanie,
2) biznes plan uproszczony,
3) załączniki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Dokumenty dostępne są w wersji  elektronicznej:
• na  stronie  internetowej Stowarzyszenia: http://lgr-pojezierze.eu
• na  stronie  internetowej Ministerstwa  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej: https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4
• na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: http://www.poryby.wrotapodlasia.pl/pl/poryby/formularze-wnioskow.html

VIII. Miejsce udostepnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność i formularza umowy o udzielenia wsparcia.

Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022”,  formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis lokalnych kryteriów oceny operacji

Top