header

Informacja w sprawie kwalifikowalności podatku VAT

on 27 maja 2011

 

Informacja w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach wniosków o dofinansowanie środka 4.1. “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”

W odpowiedzi na pismo w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) w związku z planowanym złożeniem przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Samorząd Województwa Podlaskiego uprzejmie informuje:

 

  1. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 października 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 (…) do  kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 1198/2006”.
  2. Zgodnie z art. 55 ust. 5 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego następujące wydatki nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia z EFR: podatek od wartości dodanej, oprócz podatku od wartości dodanej niepodlegającego zwrotowi, jeżeli jest on rzeczywiście i ostatecznie ponoszony przez innego beneficjenta niż osoba niebędąca podatnikiem określona w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku.
  3. Zgodnie z art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku. Nie uznaje się za podatników państwowych, regionalnych i lokalnych organów administracji oraz innych organów podlegających prawu publicznemu w zakresie czynności lub transakcji, w których uczestniczą jako organy publiczne nawet jeśli w związku z tymi czynnościami lub transakcjami organy te pobierają opłaty i inne należności.
  4.  Zgodnie z tabelą korelacji z dyrektywy 77/388/EWG art. 4 ust. 5 akapit pierwszy, drugi i trzeci wynika, że odpowiada art.13 ust 1 akapit pierwszy, drugi i trzeci z dyrektywy 2006/112/WE krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, która podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami

Podsumowując w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie mogą zaliczyć podatku VAT w osi 4 PO RYBY 2007-2013 do kosztów kwalifikowanych.

 

Top