header

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kosztów kwalifikowalnych

on 19 maja 2011

 

Szanowni Beneficjenci,

poniżej, zamieszczamy interpretacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie terminu rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów operacji realizowanych w ramach środka 4.1. Programu Operacyjnego PO RYBY.

W nawiązaniu do zapytania uprzejmie informuję, że § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U Nr 177, poz. 1371 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się  również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.Jednocześnie przypominam, że instytucją pośredniczącą w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 jest samorząd województwa, w tym przypadku województwa podlaskiego i do jego zadań należy m. in. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie i tam jest dokonywana ocena wniosków pod kątem formalno-prawnym. Termin ponoszenia kosztów kwalifikowanych należy zatem liczyć od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do samorządu województwa. Wniosek oraz inne dokumenty składane do LGR, służą procedurze wyboru projektów przez LGR na podstawie przyjętych przez nie kryteriów, natomiast nie stanowią administracyjnego postępowania w sprawie przyznania pomocy w ramach PO RYBY 2007-2013.”

Marcin Bożyk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Top